Fizikai  Alapismeretek M.

(A  tárgy a Fizika 1M kötelező tárgyhoz kapcsolódó fakultatív tárgy).
Az ajánlott jegyzetek, oktatási segédanyagok letölthetők a
oindex.html web lapról.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kar   
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Alapszak
Nappali képzés   Fakultatív tantárgy

Utolsó módosítás: 2005. jan. 11.
1. Tantárgycím: Fizikai alapismeretek M
2.Tantárgy kódja:   
1+0+0 : 1 óra előadás
Kredit:
0  
Nyelv: magyar 
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:
Farkas Henrik egy. docens, Kémiai Fizika Tanszék
4. A tantárgy előadója: Márkus Ferenc    egy. adjunktus    Kémiai Fizika Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Középiskolai fizika, differenciál- és integrálszámítás, vektoralgebra, komplex számok.
6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:
Ajánlott előzetes követelmény: Matematika II. BMETE921252 vagy Matematika B2 BMETE901918
7. A tantárgy célkitűzése:
A tárgy elsődleges célja a felzárkóztatás, a középiskolai fizikai ismeretek pótlása, ismétlése. További cél, hogy segítse a Fizika 1M tárgy megértését, ezért a tárgy felvételét elsősorban a Fizika 1M tárgy hallgatóinak ajánljuk. Hangsúlyt fektetünk mechanikai feladatok megoldására, a gyakorlatban előforduló jelenségek mechanikai magyarázatára.

8. A tantárgy részletes tematikája:


1.hét
Fizikai mennyiségek, jelölések. Az alkalmazott matematikai eszközök. A differenciálhányados és az integrál fogalmának, a főbb differenciálási és integrálási szabályoknak megközelítése fizikai példákon keresztül. Közelítő formulák.
2. hét
Koordinátarendszerek. Descartes-féle koordinátarendszer, síkbeli polárkoordináta-rendszer. Vektorok felbontása Descartes- ill. polárkoordináta-rendszerben. Szemléltető példák a polárkoordináták előnyös használatára.
3. hét
A kinematikai feladatok alaptípusai. Összetett kinematika feladatok. Rezgések. A hely, az út, az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás szemléltetése és ezek közötti kapcsolatok.
4. hét
Egymáshoz képest mozgó koordinátarendszerek. A helykoordináták és az idő közti transzformációk: Galilei-transzformáció. Lorentz-transzformáció.
5.-7. hét
Példák a dinamika axiómáinak, az erőtörvényeknek (gravitációs erőtér, rugalmas erők, közegellenállás) alkalmazására, a mozgásegyenletek felírására. Kényszermozgások. Súrlódás.
8. hét
Feladatok az impulzustétel, impulzus megmaradási tétel alkalmazására. Ütközések, rakéta.
9. hét
Feladatok az impulzusmomentum tétel, impulzusmomentum megmaradási tétel alkalmazására. Bolygómozgás, műholdak.
10-11. hét
A munka fogalma és kiszámításának technikája. Teljesítmény. Átlagteljesítmény. Kinetikai energia tétele. Konzervatív erőtér. Mechanikai energia megmaradási tétele. Rugalmas ütközések. A mechanikai energia megmaradása rugalmas ütközéseknél, hajításnál és harmonikus rezgőmozgásnál.
12. hét
Pontrendszerek mozgása, mozgásegyenlete. Belső és külső erők. Tömegközéppont. Tömegközépponti tétel.
13. hét
Merev testek speciális mozgásai: transzláció, rotáció. Merev testek forgása rögzített tengely körül. Tehetetlenségi nyomaték szemléltetése és számítása.
14. hét
Folyadékok. Nyomóerők számítása nyugvó folyadékokban. Folyadékok áramlása. Bernoulli-egyenlet.


9. A tantárgy oktatásának módja:
előadás, konzultáció
10. Követelmények
a. A szorgalmi időszakban: nincs előírt követelmény. Az aláírás feltétele: a tárgy felvétele. Az előadásokon a jelenlétet ajánlott, de nem kötelező, a jelenlétet nem ellenőrizzük.
b. A vizsgaidőszakban:  nincs
11. Pótlási lehetőségek:  Egyes előadásoktól távolmaradóknak is ajánlatos az  előadással lépést tartani, ehhez biztosítunk az interneten hozzáférhető segédanyagokat, továbbá konzultációs lehetőséget.
12. Konzultációs lehetőségek: Minden héten tartunk rendszeres konzultációt, amelynek idejét és helyét az előadáson kihirdetjük. Ezen kívül, ha igény  mutatkozik, más időpontban is lehetőség van konzultációra – az előadóval egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek, Műegyetemi Kiadó, 60947
(Megjegyzés: ez tartalmazza azt a középiskolás fizika anyagot, amelyre az előadás épít.)
Farkas H – Wittmann M.: Vektorszámítás (összefoglaló).
(Megjegyzés: ez tartalmazza az előadásban felhasznált ismereteket a vektoralgebrából és a vektoranalízisből.)
Farkas  H. – Wittmann M.:  Mechanika, készülő jegyzet

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: Heti 1 óra előadás
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:
Farkas Henrik    egy. docens    Kémiai Fizika Tanszék, Fizikai Intézet
Márkus Ferenc     egy. adjunktus    Kémiai Fizika Tanszék, Fizikai Intézet


Oktatás: oindex.html

Visszajelzések, megjegyzések:  email /Farkas Henrik/