Fizika Bk1 környezetmérnököknek - Aktuális tudnivalók

okorny.html
Az ajánlott jegyzetek, oktatási segédanyagok letölthetők a
oindex.html web lapról.

Tartalom:
Általános tudnivalók Előadás anyaga
Ellenőrző kérdések

************
Fizika BK1        Fizika I. környezetmérnököknek   2005. tavasz. Szerda 12-15  J 207

Fizika BK1        Fizika I. környezetmérnököknek   2004. ősz
okorny.html

Előadó: Farkas Henrik docens
Kémiai Fizika Tanszék, F ép. III. lh., I. em. jobbra
Tel: 463-1450, 385-6788
e-mail: farkashe@goliat.eik.bme.hu

Wittmann Marian docens
Kémiai Fizika Tanszék, F ép. III. lh., I. em. jobbra
Tel: 463-1897
e-mail: wittmann@goliat.eik.bme.hu

Órák: hétfő 12 – 15,  K ép. mf. 21.

Zh-k: okt. 18., dec. 6., dec. 13. , mindig a harmadik órában (1415-től) a K ép. II. em. 21. teremben
Aki nem ad be zh-t, elégtelen félévközi jegyet kap. Aki egy zh-t ad be, annak a szóbeli beszámoló kötelező. Egyéb esetekben a két legjobb zh átlaga határozza meg a megajánlott félévközi jegyet. Pótlási lehetőség nincs. A zh-k alapján megajánlott jegy szóbeli beszámolón javítható - legfeljebb 2 jeggyel.
Jegyek lezárása: december 23. csütörtök du. 4 óra.
Ha a félévközi jegy elégtelen, ismételt vizsga tehető január 7-ig.

Jegyzetek:
Farkas H. - Wittmann M.: Fizikai alapismeretek, 60947
Mechanika jegyzet a fenti honlapon
Farkas H. - Wittmann M.: Fizika II. Hőtan fejezet 05018
Farkas H.: Jegyzetkiegészítés, Fizika I. - Mechanika
Ajánlott tankönyvek:
Kísérleti fizika I. (Szerk.: Láng László) 60930
Budó Ágoston: Kísérleti fizika I.
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

Előadások anyaga

Példa. A napfogyatkozás 2D modellje. Keringő pont árnyékának mozgása forgó körön végtelenben elhelyezett fényforrás esetén. Az árnyék sebessége a fogyatkozás centrumánál. A fogyatkozás teljes tartama. Sebesség a széleken. Az árnyék által megtett út a forgó körön.
A Föld sugara: R
=6400 km, a Hold pályasugara: 60R, a Föld pályájának sugara 400×60R =150 millió km. A Hold keringési ideje kb. 30 nap.
Szög, szögsebesség.

Közelítések: kis szögre sinx ≈ x, ív ≈ húr.

Rövid áttekintés az Univerzumról és a Naprendszerről.

Bevezetés a fizikához.   A fizika felosztása.
A fizikai elmélet szerkezete: alapfogalom, alaptétel (axióma, posztulátum), definíció, tétel, bizonyítás.

Klasszikus - relativisztikus - kvantum. Érvényességi tartományok.
Fizikai mennyiség: mérőszám és mértékegység szorzata. Mérési hiba.
SI mértékrendszer. Alapmértékegységek: m, kg, s, A, cd, K, mol.
Szérnaztatitt egységek. Radián (síkszög=s/R), sr szteradián (térszög=A/R 2).
Prefixumok (piko, nano, mikro, milli, centi, deci, deka, hekto, kilo, mega, giga).

Modellek a fizikában.

Mechanika bevezetés. Kinematika, dinamika, sztatika.
Tömegpont: kiterjedése, belső szerkezete nincs. Alkalmazhatóság: kis test, csak transzláció, tömegközéppont tétel.
Kinematika
Alapfogalmak: helyvektor, pálya, út, elmozdulás. Elemi út, elemi elmozdulás. Határeset: szelő iránya tart az érintő irányához, nagysága az ív (út) nagyságához.

Descartes-koordinátarendszer: ortonormált bázis, a bázisvektorok konstansok.
Az egymáshoz képest nyugvó koordinátarendszerek egy vonatkoztatási rendszert alkotnak. A helyvektor megadásához kell origó, az elmozdulás megadásához csak vonatkoztatási rendszer.

Időfüggő mennyiségek: átlagérték, változás, változási sebesség, átlagos változási sebesség. A pillanatnyi változási sebesség (differenciálhányados) az átlagos változási sebesség (differenciahányados) határértéke. Ha a pillanatnyi változási sebesség állandó, akkor ez egyenlő az átlagos változási sebességgel. Fizikai példák: út, szög, sebesség, szögsebesség, munka, töltés.
Sebesség és gyorsulás: v:a helyvektor változási sebessége. Iránya: érintő, nagysága: út változási sebessége. v=ve, e: az érintő előre mutató egységvektora. Egyenesvonalú mozgás: irány nem változik, egyenletes mozgás: nagyság nem változik. Gyorsulás: a sebesség változási sebessége. A gyorsulás tangenciális és centripetális (normális) komponense.  Sebesség és gyorsulás Descartes-koordinátái. Szögsebesség és szöggyorsulás síkmozgásnál és merev test forgó mozgásánál. Felületi sebesség, felületi gyorsulás.
Körmozgás. Egyenletes körmozgás. Harmonikus rezgőmozgás.

A mechanika axiómái.
I. axióma és az inerciarendszer. Az inerciarendszerek családja. II. axióma. Tömeg és erő. Sztatikai és dinamikai mérés. III. axióma: kölcsönhatás. IV. axióma: erők összegezése. 

Erőtörvény. Konkrét erőtörvények: lineáris rugalmas, földi nehézségi, általános gravitációs, súrlódási, közegellenállási. Az általános tömegvonzási törvény érvényessége pontokra és gömbszimmetrikus tömegeloszlásra. A földi nehézségi erőtér és az általános tömegvonzási törvény kapcsolata, a g magasságfüggése.
Tapadási, csúszási súrlódás. Gördülő ellenállás.
Súlyos és tehetetlen tömeg, súlytalanság.

Mozgásegyenlet. Kezdeti feltételek. Determinizmus és korlátai (káosz, kvantum).
Tehetetlenségi erők. Nem inerciarendszerben a más testektől ható (valódi) erőkhöz korrekciót kell hozzáadni. Transzlációs tehetetlenségi erő: gyorsuló rendszerben lép fel, ellentétes a rendszer gyorsulásával. Nagysága: tömeg×(rendszer gyorsulása). Centrifugális erő: forgó rendszerben. Kiszámítása: forgó rendszerhez képest nyugvó tömegpont körmozgást végez az inerciarendszerben. Van még két további tehetetlenségi erő: Coriolis (ha a pont a forgó rendszerhez képest mozog), Euler (nem egyenletesen forgó rendszerben).
Relativitás. Galilei transzformáció. Galilei-féle relativitás: egymáshoz képest egyenesvonalú egyenletes transzlációt végző rendszerek mechanikailag egyenértékűek. Nincs mechanikailag kitüntethető inerciarendszer. Einstein: nemcsak mechanikailag, sehogy sincs.
Impulzus és tömegközéppont. Tömegpont impulzusa: I=mv. Additív.
Tömegközéppont helyvektora: tömegekkel súlyozott átlag. Két tömegpontból álló pontrendszer. Szimmetrikus testnél a szimmetriaelemen van. A test szélei között. Csoportosíthatóság a tömegközéppont számításánál.
Kiterjedt test impulzusa: mvs (
vs: tömegközéppont sebessége).
Impulzustétel: dI/dt=F . Kapcsolat a II. axiómával. Kiterjedt testnél: belső erők összege 0. Tömegközéppont tétele.
Impulzusmegmaradás tétele: ha nincs külső erő (zárt rendszer), akkor az impulzus megmarad.
Impulzusmomentum és forgatónyomaték. Vektor (a ) momentuma az origóra: a. Impulzusmomentum, N: tömegpontnál az impulzus momentuma, kiterjedtnél: additív. Forgatónyomaték, M: erő momentuma Erőpár forgatónyomatéka: független a vonatkoztatási ponttól.
Az impulzusmomentum tétel dN/dt = M. Kiterjedtnél: a centrális belső erők nyomatékának összege zérus. Impulzusmomentum megmaradásának tétele: ha M=0, akkor N=állandó. Centrális erőtér: az erő támadásvonala átmegy egy fix C ponton.
Munka, energia. Munka: erő vonalintegrálja. Additív. Speciális eset: konstans erő. Az elmozdulással egyező irányú erőkomponens végez munkát. Teljesítmény, átlagteljesítmény. Kinetikus energia. A kinetikus energia tétele.
Konzervatív erőtér. Gradiens. Potenciális energia. F =-grad Ep. Erővonalak, ekvipotenciális felületek. W=-ΔEp. A potenciális energia nullaszintje önkényes. Mechanikai energia, a mechanikai energia megmaradásának tétele. A konzervatív erőtér kritériumai: a fenti három sajátságon kívül: munka csak a végpontoktól függ, zárt görbén végzett munka zérus, örvénymentesség. Disszipatív erők: a mechanikai energia csökkenése.
Mozgás homogén erőtérben. A hajítás pályája, magassága, távolsága. Maximális távolság adott sebességnagyság mellett. Homogén erőtérhez tartozó potenciális energia: Fz (mgz).
Általános gravitációs erőtörvény. Érvényesség: pontra, gömbszimmetrikus eloszlásra. Potenciális energia: -fMm/r, f: gravitációs állandó, M és m a két tömeg. Bolygómozgás: Kepler törvényei. Kéttest probléma. A három kozmikus sebesség.
Rezgések. Lineáris rugalmas erőhöz tartozó potenciális energia: kx2/2. Harmonikus rezgőmozgás. Csillapodó rezgőmozgás. Gerjesztett rezgések, rezonancia.
Kényszererők: felület, kötél, csiga. A matematikai síkinga mozgása.
Merev testek. Transzláció, rotáció. Tehetetlenségi nyomaték, függése a tengelytől. Forgás rögzített tengely körül: szótár. A merev test mozgásegyenletei, egyenértékű erőrendszer. Síkbeli erők és párhuzamos erők összegezése. Fizikai inga, torziós inga.
Szilárd testek. Feszültségtenzor, húzófeszültség, nyírófeszültség. Rugalmas testek: egyszerű nyújtás, nyírás. Szilárd test deformáció-feszültség diagramja.
Fluidumok. Ideális fluidum, nyomás, feszültségtenzor.
Fluidumok sztatikája: nehézségi erőtér: inkompresszibilis fluidum, izoterm gáz. Barometrikus formula. Hidrosztatikai felhajtóerő.
Áramlások. Áramlástani fogalmak. Kontinuitási egyenlet csőre. A kinetikus energia tételének alkalmazása áramlási csőre: Bernoulli-egyenlet és alkalmazásai.
Viszkozitás. Ideális fluidumban soha nincs nyírófeszültség. Viszkózus (reális) fluidumban nyugalomban nincs nyírófeszültség. Ha a sebesség nagysága a sebességre merőleges irányban változik, akkor e sebességgradiens-komponenssel arányos nyírófeszültség lép fel, az arányossági tényező a viszkozitás.
Viszkózus fluidum áramlása csőben: parabolikus sebesség-profil.
dV/dt = (π/8η )(r4)(-Δp/l), tehát a térfogatáramerősség arányos a nyomásgradienssel, a cső sugara negyedik hatványával, és fordítottan arányos a viszkozitással.
Turbulencia. Az áramlás egy bizonyos sebességnél laminárisból turbulensbe megy át. Az átmenet pontosabb kritériuma: a dimenziótlan Reynolds-szám kritikus értéke. E kritikus érték fölött a lamináris áramlás nem stabilis. Turbulencia: kavargó, kaotikus áramlás. Az egyes részek mozgása nem nyomon követhető, a szomszédos részek egymástól messzire kerülnek igen rövid idő alatt.
Közegellenállás. Szilárd test áramló fluidumban. Szimmetrikus áramlásnál nincs ellenállás, ha a fluidum ideális. Kis sebességeknél (lamináris áramlásnál) a fékezőerő (közegellenállás) a sebességgel arányos és függ a profiltól. Például gömbnél F = 6πηrv. Kicsi a fékezőerő áramvonalas (csepp) alakú test esetén. Nagyobb sebességnél az áramlás csak a szilárd testet körülvevő vékony határrétegben lamináris, azon kívül turbulens. Örvények keletkeznek a szilárd test határfelületén. A közegellenállási erő ekkor a sebesség négyzetével arányos. Nem szimmetrikus áramlásnál, például ferde lapnál nemcsak fékezőerő, hanem dinamikai felhajtóerő is hat, az is arányos a sebesség négyzetével és függ a profiltól. Repülés. Zsukovszkij-profil.
Termodinamika
Bevezetés: termosztatika és (nem-egyensúlyi) termodinamika.
Az állapot meghatározása. Szabadsági fok. Állapothatározók: független állapotváltozók. Állapotegyenletek: függő állapotváltozók között. Egyfázisú, egykomponensű egyszerű fluidumra f=2. Állapothatározók, pl.: p, V. Egyfázisú K komponensű egyszerű fluidumra f=K-1+2 (mert K-1 független koncentráció van.) Fázis-szabály F fázisú, K komponensű egyszerű fluidumra: f= F(K-1)+2-(F-1)K=2+K-F.
Extenzív változók: additív halmazfüggvények. Extenzív változók homogén elsőfokú függvénye is extenzív és viszont.
Empirikus hőmérséklet. Termodinamikai kölcsönhatás, termodinamikai egyensúly. A termodinamikai egyensúly ekvivalencia-reláció, azaz reflexív, szimmetrikus és tranzitív (termodinamika 0. főtétele). Ezért a testeket osztályokba sorolhatjuk: egy osztályba az egymással termikus egyensúlyban lévő testek kerülnek. Ezekhez az osztályokhoz önkényesen hozzárendelhetünk egy empirikus hőmérsékletet. A hőmérséklet értéke termikus egyensúlyban lévő testekre egyenlő.
Hőmérsékletmérés. Kell egy test (a hőmérő), amelynek egyik mérhető sajátsága egyértelmű függvénye a hőmérsékletnek, és kell egy skála. Hőmérsékletmérésre használt sajátságok: térfogat (folyadékhőmérő), hossz (fémhőmérő, bimetall), ellenállás (ellenálláshőmérő), termofeszültség (termoelem), sugárzás (pirométer). Kis változásokra arányosság áll fenn a sajátság relatív megváltozása és a hőmérsékletváltozás között, az arányossági tényező a hőmérsékleti koefficiens. Hőtágulás. Ellenállás hőmérsékletfüggése.
A termodinamika I. főtétele. Folyamat: görbe az állapottérben. Körfolyamat: zárt görbe. Állapotfüggvény és folyamatfüggvény. Energia: mechanikai és belső energia. Csak az utóbbi változzon. Adiabatikus fal: hőt nem ereszt át, diatermikus fal: hőáteresztő. Első főtétel: adiabatikusan zárt rendszeren végzett munka egy állapotfüggvénynek, a belső energiának a megváltozása. Tehát adiabatikus rendszeren végzett munka csak a kezdő- és végállapottól függ. Diatermikus falnál az átment hő: Q=ΔU-W. A hő és a munka általános esetben állapotfüggvények: energiaközlési formák. A közölt hő és a rendszeren végzett munka egyaránt a rendszer energiáját növeli. Hőkapacitás és fajhő. Perpetuum mobile.
A termodinamika II. főtétele. Kvázisztatikus, reverzibilis és irreverzi1bilis folyamatok. Hőtartály. Két hőtartály között periodikusan működő hőerőgép modellje: a melegebb (t1 hőmérsékletű) hőtartályból elvon Q1 hőt, a hidegebb (t2 hőmérsékletű) hőtartálynak lead Q2 hőt, a különbséget pedig munkaként kinyerjük: W=Q1-Q2. Hatásfok: η=W/Q1. Visszafelé működtethető a W munka betáplálásával, ekkor hűtőgépként vagy hőszivattyúként üzemel, a hatékonyságot ekkor a Q1/W (hűtőgépnél) illetve a Q2 /W (hőszivattyúnál) hányados jellemzi.
Másodfajú perpetuum mobile: egy hőtartályból származó hőt munkává alakítja, periodikusan működik, egy ciklus után a rendszer visszamegy az eredeti állapotba és a környezetben sem lesz egyéb változás. A termodinamika második főtétele szerint nem létezik másodfajú perpetuum mobile. Következmény: reverzibilisen működő hőerőgép hatásfoka csak a hőtartályok hőmérsékletétől függ:
Termodinamikai hőmérséklet. A reverzibilisen működő hőerőgépnél a Q1/ Q2 hányados ilyen alakú: f(t1 )/f(t2), így vezethető be a termodinamikai hőmérséklet: T:=f(t). Az abszolút nulla elérhetetlensége. Kelvin definíciója.
Entrópia. dS = dQ/T reverzibilis esetre. S állapotfüggvény. Gibbs-reláció nyílt rendszerre: dU=TdS-pdV+μdN. Független és függő változók. Intenzív változók. Új változók: szabad energia F(T,V,N)=U-TS, entalpia H(S,-p,N)=U+pV, szabad entalpia G(T,-p,N)=U-TS+pV.
Exergia: adott környezet (pl. adott p, T) mellett kinyerhető energia.
Irreverzibilitás. Irreverzibilis folyamatokban a hatásfok csak kisebb lehet. Veszteségek, az energia degradációja. Az irreverzibilis folyamat után a rendszert nem lehet -a környezetben maradandó változás nélkül- visszavinni a kezdőállapotba. Az irreverzibilitás tágabb vonatkozásai: az idő irányának kitüntetettsége, öregedés, időtükrözés a fizikában. A hő és a munka közötti megkülönböztetés. Az intenzív paraméterek kiegyenlítődési tendenciája. Az entrópianövekedés tétele. Hőhalál.
Irreverzibilis folyamatok dinamikája. Termodinamikai hajtóerők és áramok. Lineáris vezetési törvények. Heterogén modell: áram arányos a potenciálkülönbséggel. Folytonos modell: áramerősség arányos a potenciálgradienssel. Kereszteffektusok, termodiffúzió. Példa: a hőmérő relaxációs ideje.
Statisztikus fizika
Fázistér, trajektóriák, fázisfolyadék. Statisztikus sokaság. Sűrűségfüggvény, átlagérték, szórás. Fázisfüggvény időderiváltja. Stacionárius sokaság. Stacionárius sokaság. Mikroállapotok és makroállapotok. Termodinamikai valószínűség: mikroállapotok száma. Összefüggés az entrópiával: S=k ln W, k: Boltzmann-konstans. Legvalószínűbb állapot. .Mikroállapotok számlálása a klasszikus és a kvantumstatisztikákban. Betöltési szám. Maxwell-Boltzmann eloszlás. Boltzmann-faktor. Sebességeloszlás. Fermi-Dirac és Bose-Einstein eloszlás. Bose-kondenzáció: szupravezetés, szuperfolyékonyság.
Hőmérsékleti sugárzás. Fekete test sugárzásának spektruma. Wien-törvény, Stefan-Boltzmann törvény (T4). Sugárzásos hőátadás, e és a arányossága.
*******************
Kérdések
1. Milyen távolságban van a Föld északi sarka az Egyenlítőtől a Földön "légvonalban"? És mennyi a köztük lévő távolság geometriai értelemben?
2. Hány km egy fényév?
3. Milyen távol van az a szélességi és b hosszúsági fokon fekvő pont az Egyenlítőtől? És a sarkoktól?
4. Hány nanoszekundum egy kiloszekundum?
5. Egy P pont mozog egyenletesen egy körtől b távolságra lévő egyenes vonalon. Hogyan mozog a P pont A árnyéka a körön? /P helykoordinátájának időfüggéséből határozzuk meg A helyét polárkoordinátákban!/
Bizonyítsuk be, hogy ha az egyenesen a mozgás harmonikus rezgőmozgás R amplitúdóval, akkor az árnyék a körön egyenletesen mozog!

6. Mozogjon most P a körön és vizsgáljuk az egyenesre vetített árnyékát! Határozzuk meg a körön egyenletes körmozgást végző pont árnyékának mozgását!
7. Átlagsebesség rezgőmozgásnál. /Speciális intervallumokra, pl. félperiódusra, negyedperiódusra. /
8. Harmonikus rezgőmozgás képletben és grafikonon. Melyek a harmonikus rezgés jellemző állandói és hol láthatók ezek az értékek a grafikonon?

9. Harmonikus rezgőmozgás kitérése, sebessége és gyorsulása az idő függvényében.
10. Időfüggő mennyiség átlagértéke, változása, átlagos változási sebessége és pillanatnyi változási sebessége, valamint ezek grafikus jelentése.
11. Melyik nagyobb: egy vektor változásának nagysága vagy a vektor nagyságának változása?

BACK

Visszajelzések, megjegyzések:  email /Farkas Henrik/