TRANSZPORTFOLYAMATOK

BMETE1425601

Az ajánlott oktatási segédanyag letölthető a
oindex.html web lapról.  Letöltés doc file

1. A tárgyprogram legutolsó módosításának kelte: 1997. október 2.

2. A tárgy felelős tanszéke és oktatói:
Kémiai Fizika Tanszék,
Dr. Noszticzius Zoltán egyetemi tanár és Dr. Farkas Henrik egyetemi docens

3. Heti óraszám: 2 óra ea., követelmény: vizsga, nincs gyak. jegy, kredit érték: (2)

4. A tárgy helye a tantervben: kötelezően választható tárgy, 2b modul

5. Kötelező előzetes követelmény: vegyészmérnök hallgatóknak Fizika II. BMETE141555 vagy Fizika B2 BMETE141817; mérnök-fizikus hallgatóknak Mechanika BMETE131053

6. Ajánlott előzetes követelmény: nincs
7. Átfedés más tárgyak programjával: nincs
8. Tantárgyi követelmények: vizsga
9. Irodalom: a tárgyhoz készített oktatási vázlat

10. Részletes tárgyprogram

1. hét
A transzportfolyamatokról általában. Matematikai eszközök.
Egy szemléletes példa: a hőmérő tehetetlenségének levezetése. Mérlegegyenlet, állapotegyenlet, konstitutív egyenlet. Transzportegyenlet.
Pontfüggvények, halmazfüggvények. Additív halmazfüggvény. Halmazfüggvény deriváltja: sűrűség.
2. hét
Terek, a szükséges matematikai eszközök összefoglalása. Stacionárius, homogén tér. Izotróp-anizotróp közeg. Skalártér, vektortér. Szintfelületek, vektorvonalak. A gradiens, rotáció, divergencia és a Laplace operátor szemléletes, koordinátainvariáns jelentése.
3. hét
Mérlegegyenletek
Extenzív mennyiség. Globális mérleg. Áramerősség, forráserősség. Megmaradó mennyiség.
Sűrűség, fajlagos érték. Forrássűrűség. Áramsűrűség. Lokális mérleg. Tömegmérleg. Tömegáramsűrűség. Lokális tömegmérleg.
Szubsztanciális időderivált. Konvektív áramsűrűség. Szubsztanciális mérleg. Konvektív és konduktív áram. Szubsztanciális tömegmérleg. Inkompresszibilis közeg.
4.hét
Hővezetés
A belső energia mérlegegyenlete. Fourier-törvény. Hővezetési differenciálegyenlet. Peremfeltételek típusai. Kiegyenlítődési tendencia, a Laplace-operátor szemléletes jelentése, maximum-elv.
5. hét
Szimmetriaelv. Stacionárius hővezetés sík falon, hengeres falon. Analógia az Ohm-törvénnyel, termikus ellenállás. Szuperpozíció elve. Az általános probléma redukciója az okok (forrás, kezdet, perem) szerint.
6. hét
Dirac-delta. Green-függvény. A pillanatszerű pontforrás hatásátnak terjedése végtelen térben többféle  dimenzióban.
7. hét
A változók szeparálásának módszere. Sajátfüggvény, sajátérték, relaxációs idő. Fourier megoldás. Aszimptotikus viselkedés.
8.hét
Diffúzió.
Membránok. Termodiffúzió. Többkomponensű diffúzió. Reakció-diffúzió egyenlet. Térbeli struktúrák.
9. hét
A hővezetés és diffúzió elméletének néhány alkalmazása.
Forrásos és bomlásos diffúzió. Sajátéértékek, stabilitás. Kritikus méret. Neutrondiffúzió és maghasadás. Hőmérsékleti hullámok, a hőmérséklet napi és évi ingadozása a talajban. A Föld kihűlése és a Föld kora.
10. hét
Kémiai reakciók.
Mechanizmus. Reakciósebesség. Sebességi állandók. Reakciókinetikai differenciálegyenletek.
Lotka-Volterra rendszer. Nyitott reaktor.
11. hét
Dinamikai rendszerek.
Diszkrét és folytonos dinamikai rendszerek. Sejtautomaták. Fázistér. Attraktor. Oszcilláció, káosz. Stabilitás. Bistabilitás. A dinamikai rendszerek elméletének alkalmazási  lehetőségei a transzportfolyamatokban.
12. hét
A statisztikus elmélet alapjai.
Konzervatív mechanikai rendszer. Kanonikus változók. Hamilton-függvény. Hamilton-egyenletek. Fázistér. Sűrűségfüggvény. Az áramsűrűség kinetikus értelmezése.
13. hét
Klasszikus és kvantumstatisztikák. A transzportfolyamatok fenomelogógikus és statisztikus leírásának kapcsolata.
14. hét
Sugárzásos hőtranszport. A hőmérsékleti sugárzás törvényei: Kirchhoff törvény. Fekete test: Stefán-Boltzmann törvény, Wien törvény.

Oktatás: oindex.html

Visszajelzések, megjegyzések:  email /Farkas Henrik/