BMETE146546
BIOFIZIKA

A tárgyprogram utolsó módosításának kelte: 2007. november 7.

 

A tárgy felelős tanszéke és oktatója:

Fizika Tanszék, Dr. Márkus Ferenc adjunktus

A tárgy előadói:

Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Dr. Péczeli Imre BME Atomfizika tanszék

Dr. Kári Béla SOTE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Dr. Csík Gabriella, Dr. Herényi Levente, Dr. Voszka István SOTE Biofzikai Intézet

 

Heti óraszám: 4+0+0, követelmény: vizsga: , kredit érték: (6).

Jelenléti követelmények: az előadások legalább 70%-án való részvétel.


Előismeretek: mechanika, differenciál- és integrálszámítás.
 

Tematika:

Termodinamika: Alapfogalmak. Rendszer és környezet. Állapotjellemzés. Az empirikus hőmérséklet. Az anyag molekuláris szerkezete. Folyamatok és kölcsönhatások. A rendszer és környezet kapcsolatai. Folyamatmodellek a termodinamikában. Állapotegyenletek. A termodinamika I. főtétele. A makroszkópikus munka fajtái. Hőkapacitás, fajhő, mólhő. Az entalpia.  Az I. főtétel alkalmazásai: Guy-Lussac kísérlet, Joule-Thompson kísérlet. Az ideális gáz állapotváltozásai. Carnot-körfolyamat. A II. főtétel. A Carnot-körfolyamat hatásfokának anyagfüggetlensége. Az entrópia definíciója. Clausius-féle egyenlőtlenség. Entrópiaváltozás irreverzibilis folyamatokban. Az entrópianövekedés tétele. A termodinamika fundamentális egyenlete. Entrópiaváltozás kiegyenlítődési folyamatokban. Ideális gáz entrópiája. A termodinamikai hőmérsékleti skála. Homogén rendszerek belső energiájának térfogatfüggése. Homogén rendszerek entalpiájának nyomásfüggése. A termodinamikai egyensúly feltételei. Egyensúly termikus kölcsönhatás esetén. Egyensúly izoterm-izobár rendszerben. Szabad entalpia. Egyensúly izoterm-izochor rendszerben. Szabad energia. Le Chatelier-Braun-elv.  A termodinamika fundamentális egyenletei. Maxwell-relációk. Gibbs-Helmholtz-egyeneletek.

Gibbs-Helmholtz-egyeneletek kémiai reakciókkal. Nerst-tétel, III. főtétel, az entrópia nullpontja.

A fény fizikája: A fény hullámtermészete. Az elektromágneses tér energiája. Interferencia, koherencia, polarizáció. Elektromágneses síkhullámok, törés és visszaverődés. A geometriai optika, mint a hullámoptika határesete. Diffrakció, optikai rács. A fénymikroszkópok. Speciá-lis mikroszkópok: ultraibolya mikroszkóp, ultramikroszkóp, fáziskontraszt mikroszkóp, pola-rizációs mikroszkóp, fluoreszcens mikroszkóp. A fény részecske természete, hőmérsékleti sugárzás.
Nukleáris medicina: Elektromágneses sugárzáson alapuló non-invazív funkcionális képalkotás atomfizikai alapfogalmai. Természetes radioaktivitás, A gamma-sugárzás – elektromágneses sugárzás – és aanzag kölcsönhatása. Radioaktív gamma-bomlás térbeli detektálása és képszerű rögzítésének fizikai alapelve. Gamma-sugárzás pozíció-érzékeny és energia-szelektív detektálása. Radioaktív gamma-sugárzó anyag (2-D) képszerű leképezése az Anger-elv alapján. A CT alkalmazása 2-D pozíció-érzékeny detektor esetén. (Anger-kamera). Az Anger-kamerákban alkalmazott korrkciók. A digitális képrögzítés és képfeldolgozás alapja. A SPECT (Single Photon Emission Computer Tomograph) mint 3-D emissziós képrögzítés alapja.

A fény biofizikája: A sugárzásokra jellemző mennyiségek definíciója, az intenzitás gyengülésének törvénye. A fény, mint a „legfontosabb” sugárzás, fotometriai alapok. A fény, mint elektromágneses hullám (interferencia); a fény, mint részecske (fotoeffektus). Fényemisszió, fényabszorpció, spektrometria, emissziós spektrum, abszorpciós spektrum, hőmérsékleti sugárzás, lumineszcencia, fényforrások. Természetes és mesterséges UV (VIS, IR) sugárforrások, jellemzésük. A sztratoszferikus ózonréteg és szerepe a Földet érő globális sugárzások biológiai hatása: molekuláris, sejtszintű hatások. Biológiai dozimetria, a biológiai kockázat előrejelzése. Fényérzékenyítő, fényvédő anyagok hatásmechanizmusa. Fotodinamiás hatások ( fény – kromoforok kombinált hatása). A hőmérsékleti sugérzés és a lézerek (elvi háttér). A fényerősítés gondolata, indukált emisszió, populáció inverzió.

 

Jegyzet:

Tóth András: Bevezetés a termodinamikába (Műegyetemi Kiadó)

Interneten elérhető segédanyagok:

http://www.fke.bme.hu/oktatas/Biofizikahonlap/

 

Követelmények:

A vizsgajegy kialakítása az „írásbeli és szóbeli” vizsgán elért eredmény alapján történik. Az írásbeli dolgozat kétórás, a négy anyagrészre külön-külön kapott jegyek átlaga adja a vizsgajegyet. Ha a négy jegy közül három elégtelen, akkor a vizsgát teljes egészében ismételni kell. Ha két osztályzat elégtelen, akkor lehetőség van a témakör szóbeli javítására, ekkor az átlagot a javított jeggyel kell számolni, ha az nem elégtelen. Ha mégis elégtelen, akkor a vizsgajegy elégtelen, de ekkor a javítóvizsgán már csak az elégtelen osztályzatú anyagrészből kell javítani, viszont az írásbeli részben csak a pótlandó témakörre eső időtartamot lehet felhasználni (1 témakör 30 perc).


Konzultáció: Kedd 14-16